punkt
Small Business
linia

Program Small Business przeznaczony jest do kompleksowej obs??ugi ma??ych i ??rednich firm ze szczeg??lnym uwzgl─?dnieniem firm handlowych posiadaj─?cych urz─?dzenia fiskalne.

Mimo swej wszechstronno??ci program jest ??atwy w obs??udze, posiada przyjazn─? platform─? komunikacji z u??ytkownikiem, a co najwa??niejsze doskonale sprawdza si─? w codziennej praktyce. Program wyposa??ony jest w szerokie mo??liwo??ci raportowania, a w??r??d jego szczeg??lnych cech nale??y wymieni─? du??─? elastyczno??─? pozwalaj─?c─? na dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb u??ytkownika.

Najwa┼╝niejsze cechy:
.
stabilna praca w ??rodowisku Windows (9x, ME, 2000, NT, XP, Vista, 7)
.
niewielkie wymagania sprz─?towe
.
wsp????praca z wi─?kszo??ci─? urz─?dze?? fiskalnych (kasy, wagi, drukarki, itp.)
.
??atwo??─? wdro??enia i obs??ugi
.
telefoniczna pomoc techniczna
.
tworzy liczne raporty i analizy
.
obs??uguje karty rabatowe
.
eksport/import danych w r????nych formatach
.
komunikacja z innymi programami i urz─?dzeniami przez internet
.
??atwa edycja wygl─?du dokument??w
.
wsp????praca z P??atnikiem
.
zaawansowana ochrona bezpiecze??stwa danych
Small Business
Oprogramowanie - handlowo-magazynowe
250.00 PLN
wersja mini
600.00 PLN
Sprzeda??
800.00 PLN
Sprzeda?? + Kasy fiskalne
800.00 PLN
Sprzeda?? + Kadry-p??ace
800.00 PLN
Sprzeda?? + Ksi─?ga Przychod??w i Rozchod??w
900.00 PLN
Sprzeda?? + kasy + kadry-p??ace
900.00 PLN
Sprzeda?? + kasy + ksi─?ga przych. i rozch.
900.00 PLN
Sprzeda?? + kadry-p??ace + ksi─?ga przych. i rozch.
1000.00 PLN
Sprzeda?? + kasy + ksi─?ga przych. i rozch. + kadry-p??ace
linia
Powi─ůzane produkty
91-336 úˇdč, ul. Gliniana 61
tel. 42 678-29-53; 501 709-698